Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.              w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bysewo Kolor Sp. z o.o. z siedzibą ul. Trakt św. Wojciecha 373, 80-007 Gdańsk.
 2. W sprawie danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z administratorem danych na adres: Bysewo Kolor Sp. z o. o. ul. Trakt św. Wojciecha 373, 80-007 Gdańsk na adres mail: ado@bysewo.pl
 3. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/ Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer fax, numery: NIP, REGON, KRS.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 
 • a) marketingu bezpośredniego, 
 • b) realizacji zawartych umów, 
 • c) wykonania ciążących obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji), 
 • d) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, 
 • e) weryfikacji wiarygodności płatniczej,
 • f) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody                 w zakresie i celu określonym w treści zgody – art. 6 ust 1 pkt. a) RODO.
 1. Podstawą do przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych są: 
 • a) w zakresie celu oznaczonego w pkt. 4.a) – prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów – art. 6 ust 1 pkt f) RODO,
 • b) w zakresie celu oznaczonego w pkt 4.b) – wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
 • c) w zakresie celu oznaczonego w pkt 4.c) – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na firmie – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,
 • d) w zakresie celu oznaczonego w pkt 4.d) – prawnie uzasadniony interes realizowany, polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
 • e) w zakresie celu oznaczonego w pkt 4.e). – prawnie uzasadniony interes realizowany, polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów Pani/ Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem danych na podstawie zawartych przez Administratora umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych: przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, firmy świadczące usługi doradcze, firmy windykacyjne oraz jednostki publiczne.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem na adres mail: ado@bysewo.pl.
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.
 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 7. Źródłem pochodzenia Pani/ Pana danych osobowych są: partnerzy handlowi administratora, Internet (w szczególności: baza Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, baza wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego, strony internetowe, na których zostały umieszczone Pani/ Pan dane osobowe).

KLAUZULA INFORMACYJNA 

w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bysewo Kolor Sp. z o.o. z siedzibą ul. Trakt św. Wojciecha 373, 80-007 Gdańsk.
 2. W sprawie danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z administratorem danych na adres: Bysewo Kolor Sp. z o. o. ul. Trakt św. Wojciecha 373, 80-007 Gdańsk na adres mail: ado@bysewo.pl  
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 
 • a) marketingu bezpośredniego, 
 • b) realizacji zawartych umów, 
 • c) wykonania ciążących obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji), 
 • d) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, 
 • e) weryfikacji wiarygodności płatniczej,
 • f) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody                 w zakresie i celu określonym w treści zgody – art. 6 ust 1 pkt. a) RODO.
 1. Podstawą do przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych są: 
 • a) w zakresie celu oznaczonego w pkt. 3.a) – prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów – art. 6 ust 1 pkt f) RODO,
 • b) w zakresie celu oznaczonego w pkt 3.b) – wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
 • c) w zakresie celu oznaczonego w pkt 3.c) – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na firmie – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,
 • d) w zakresie celu oznaczonego w pkt 3.d) – prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
 • e) w zakresie celu oznaczonego w pkt 3.e). – prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów Pani/ Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem danych na podstawie zawartych przez Administratora umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych np: przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, firmy świadczące usługi doradcze, firmy windykacyjne, firmy księgowe i jednostki publiczne.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem na adres mail: ado@bysewo.pl.
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.
 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – Monitoring Wizyjny

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Bysewo Kolor Sp. z o. o. z siedzibą ul. Trakt św. Wojciecha 373, 80-007 Gdańsk.
 2. W sprawie danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z administratorem danych na adres: Bysewo Kolor Sp. z o. o. ul. Trakt św. Wojciecha 373, 80-007 Gdańsk na adres mail: ado@bysewo.pl. 
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit f) RODO oraz art. 222 oraz art. 223 Ustawy z dn. 26 czerwca 1974 – Kodeksu pracy, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych.
 4. Monitoring obejmuje budynek siedziby wraz z otoczeniem co obejmuje: budynek przy Trakcie św. Wojciecha 373 wraz z parkingiem, klatkę schodową,  korytarz, sala sprzedaży, magazyny, część zewnętrznych chodników i ulic przylegających do nieruchomości.
 5. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić Administratora na szkodę.
 6. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres 7 dni. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu wejście/wjazd na teren i/lub do obiektów objętych monitoringiem.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: *nasi pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych ze względu na rodzaj powierzonych im obowiązków służbowych, *podmioty zewnętrzne, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, a zwłaszcza podmioty świadczące usługi w zakresie monitoringu wizyjnego i ochrony fizycznej naszych obiektów/terenu(takie podmioty przetwarzają dane zgodnie z ustalonym przez nas zakresem i zgodnie z naszymi poleceniami), *inne podmioty, którym jesteśmy upoważnieni lub zobowiązani udostępnić dane na podstawie przepisów prawa. 
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ograniczenia ich przetwarzania – w granicach określonych w przepisach prawa.
 10. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bysewo Kolor Sp.zo.o. z siedzibą ul. Trakt św. Wojciecha 373, 80-007 Gdańsk, e-mail:ado@bysewo.pl.
  2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku są art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przepisy Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes firmy, jakim jest potrzeba zapewnienia odpowiedniego poziomu zatrudnienia pracowników. Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom.
  4. Bysewo Kolor Sp.zo.o. będzie przechowywać Pani/Pana dane w celach rekrutacyjnych do momentu zakończenia bieżącego procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości, firma będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody lub do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym wyraził/a Pani/Pan zgodę na takie przetwarzanie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi, jako pierwsze. 
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  6. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
  7. W sprawie danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z administratorem danych na adres: Bysewo Kolor Sp.zo.o. z siedzibą ul. Trakt św. Wojciecha 373, 80-007 Gdańsk na adres mail: ado@bysewo.pl 
  8. Podanie danych ma charakter dobrowolny lecz jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji.
  9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies:

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposów wykorzystywania plików cookie.

Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Prowadzenie statystyk
 • Remarketing
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Klauzula zgody:

Jeśli jest Pani/Pan zainteresowany/a udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Bysewo Kolor Sp. z o.o., prosimy o dopisanie w treści Pana/Pani aplikacji klauzuli zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w tych celach w przyszłości, np. o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bysewo Kolor Sp.zo.o. moich danych osobowych podanych w niniejszej aplikacji do celów rekrutacyjnych, także w przyszłości przyjmując jednocześnie do wiadomości, że przedmiotowa zgoda może być odwołana w każdym czasie”.

  [recaptcha id:google-captcha]